نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری نگاهی جامع به روانشناسی است که بر اهمیت غلبه بر احساس حقارت و به دست آوردن احساس تعلق جهت دستیابی به موفقیت و خوشبختی می پردازد. این نظریه همچنین بر اهمیت تعاملات و مشارکت اجتماعی به منظور ارتقای رشد فردی تمرکز می کند. این رویکرد به درمان مبتنی بر نظریه های آلفرد آدلر، […] نوشته نظریه آدلری چیست؟ اولین بار در هفت گنج. پدیدار شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;